Assemblea General Ordinària de l’Agrícola de Godall (06-10-2020)

El Consell Rector de l’AGRÍCOLA CATALANA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE GODALL, SCCL, en sessió celebrada el passat 4 d’agost de 2020, va acordar convocar l’Assemblea General Ordinària que es celebrarà el proper dimarts dia 06 d’octubre de 2020, a les 20:30 hores en primera convocatòria i a les 21:00 hores en segona convocatòria, que tindrà lloc al Casal Municipal de Godall (CR Joan Tomás, 6) per a tractar el següent ORDRE DEL DIA:

  1. Designació de dos socis interventors per a que d’acord amb el que disposa l’article 48 dels Estatuts, aprovin, juntament en el President, l’acta de l’assemblea.
  2. Examen i aprovació, en el seu cas, dels comptes anuals i resultat econòmic de l’exercici tancat a 30/09/2019.
  3. Examen i aprovació, en el seu cas, del Pla Econòmic i Financer de la Secció de Crèdit.
  4. Examen i aprovació, en el seu cas, del destí que hi ha que donar al fons d’educació i promoció cooperatiu.
  5. Examen i aprovació, en el seu cas, de la proposta de no devolució de les aportacions socials.
  6. Exposició e informació a l’assemblea sobre l’execució del pla estratègic aprovat per als exercicis 2019 a 2023.
  7. Exposició e informació sobre la campanya de recollida d’olives 2019/2020.
  8. Exposició i presentació de l’organització i funcionament de la campanya de recollida d’olives 2020/2021.
  9. Elecció de quatre membres del Consell Rector.
  10. Precs i preguntes.

NOTA:  Degut al canvi de local, la reunió es realitzarà seguint estrictament les recomanacions sanitàries. Signar, declarant que aquest dia no presenta cap símptoma que pugui estar relacionat amb el covid19 i si durant els 4 dies posteriors a la reunió és diagnosticat com a positiu es posarà en contacte amb la Cooperativa perquè pugui avisar a la resta de participants.