Avís Legal

La web que està vostè consultant és propietat de AGRICOLA CATALANA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE GODALL, SCCL (d’ara endavant AGRICOLA DE GODALL) que és el responsable del fitxer:

AGRICOLA CATALANA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE GODALL, SCCL

CIF F43011840

Plaça de la Cooperativa, s/n

43516 Godall (Tarragona)

Mitjançant el present document s’informa als usuaris d’aquesta web de les condicions generals que regeixen per a la seva utilització o consulta dels serveis que s’exposen en la web.

La utilització o consulta dels serveis que s’exposen suposa per part dels visitants o usuaris l’acceptació plena i sense reserves de les condicions exposades en aquest document. El visitant es compromet a utilitzar aquesta web i els serveis que s’ofereixen de conformitat amb la llei, aquestes condicions generals, així com amb la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic. L’usuari queda informat i accepta, que l’accés a la presenta Web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb AGRICOLA DE GODALL.

AGRICOLA DE GODALL es reserva el dret de modificar les condicions legals que s’exposen en aquest document sense previ avís.

Política de Protecció de dades dels Serveis oferts a través de la pàgina Web:

Alguns dels serveis inclosos en aquest lloc web i, en particular, la sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte, exigeixen la recollida de dades personals. Per a la prestació d’aquests serveis, AGRICOLA DE GODALL precisa recaptar de l’usuari les dades que s’assenyalen en els formularis per ser imprescindibles. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació dels serveis. Les dades personals dels usuaris que completin aquests formularis quedaran incorporades en un fitxer automatitzat titularitat de AGRICOLA DE GODALL essent tractats amb la màxima confidencialitat i utilitzats exclusivament per atendre les qüestions plantejades. L’enviament del formulari implicarà el consentiment inequívoc de l’usuari per a que les seves dades siguin objecte de tractament per AGRICOLA DE GODALL amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d’informació.

AGRICOLA DE GODALL farà tot el possible perquè les seves dades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d’elles, per aquest motiu si existeix alguna modificació de les dades l’usuari de la web els comunicarà al Responsable del Fitxer, declinant aquest tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

En relació amb les dades recollides de la forma prevista en els apartats anteriors, l’usuari podrà exercitar els drets reconeguts per la L.O.15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, en particular, els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició. Aquest drets podran ser exercitats per l’usuari a través de la següent adreça postal:

AGRICOLA CATALANA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE GODALL, SCCL

Plaça de la Cooperativa, s/n

43516- Godall (Tarragona)

Seguretat

AGRICOLA DE GODALL ha adoptat les mesures físiques, tècniques i de gestió necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Propietat legal i copyright. Limitació de responsabilitat.

  1. Propietat Legal i copyright

Aquesta web i el seu contingut és propietat de AGRICOLA DE GODALL. Excepte autorització prèvia, expressa i per escrit es prohibeix qualsevol transmissió, cessió, venda, lloguer i/o exposició pública d’aquesta web o qualsevol part de la mateixa.

El visitant admet i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inclosos en la web són propietat de AGRICOLA DE GODALL i/o de tercers. Tret que es determini expressament el contrari, en cap cas la consulta de la web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets referits.

AGRICOLA DE GODALL permet als visitants utilitzar, visualitzar, imprimir, descarregar i guardar els continguts i/o els elements inclosos en la web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu; sempre que es mostri l’origen i/o autor dels mateixos i que, si escau, aparegui el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars. Està totalment prohibit l’ús d’aquests elements, la seva reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats lucratives, així com la seva modificació o alteració. Serà imprescindible disposar del consentiment previ per escrit del titular dels drets per a qualsevol altre ús dels expressament permesos.

En aquesta web es poden publicar eventualment continguts aportats per terceres persones o empreses, AGRICOLA DE GODALL no respon de la veracitat i exactitud dels mateixos, quedant exempta de qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que facin ús d’ells.

AGRICOLA DE GODALL es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense previ avís i sense cap tipus de limitació.

  1. Exclusió de responsabilitat pel funcionament de la web

AGRICOLA DE GODALL declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que puguin ocasionar-se per la falta de disponibilitat i/o continuïtat d’aquesta web i dels serveis que s’ofereixen en ella. AGRICOLA DE GODALL no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en la web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic. AGRICOLA DE GODALL declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que faci ús d’això i tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole.

AGRICOLA DE GODALL declina qualsevol responsabilitat pels serveis que eventualment poguessin prestar-se en la web per part de tercers.

  1. Exclusió de responsabilitat en relació amb els links

El Portal posa a la disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç, que permeten als Usuaris accedir a llocs i pàgines Web pertanyents a i/o gestionats per tercers. La instal·lació d’aquests enllaços, al Portal té per únic objecte facilitar als Usuaris la cerca de continguts i serveis disponibles a Internet, així com l’accés a la informació.

L’establiment de l’enllaç no implica l’existència de relació alguna entre AGRICOLA DE GODALL i el propietari de la pàgina Web enllaçada, com tampoc l’acceptació i aprovació per part de AGRICOLA DE GODALL dels seus continguts i/o serveis, sent el seu propietari l’únic responsable dels mateixos.

L’Usuari, per tant, ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents als portals enllaçats.

A causa que AGRICOLA DE GODALL no té control algun sobre les pàgines enllaçades a través dels vincles que s’incorporen al Portal, l’Usuari reconeix i accepta que AGRICOLA DE GODALL no assumeix responsabilitat alguna pel contingut ni pels serveis als quals l’Usuari pugui accedir en aquestes pàgines ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en els mateixos.

AGRICOLA DE GODALL tampoc es fa càrrec de cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin relacionar-se amb el funcionament, disponibilitat i continuïtat dels llocs enllaçats; l’actualització de la informació, continguts i serveis existents en els llocs que es trobin enllaçats; la prestació o transmissió de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats i la qualitat, fiabilitat, licitud i utilitat de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats.

AGRICOLA DE GODALL suprimirà els enllaços a aquelles web que no compleixin la legislació aplicable i/o lesionin els drets de tercers, ja sigui perquè ho considera oportú o bé perquè li és requerit per ordre judicial o administrativa. AGRICOLA DE GODALL renuncia qualsevol responsabilitat pels danys que puguin causar a terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades, alienes al control de AGRICOLA DE GODALL.

Si vostè. creu que qualsevol contingut i/o informació d’aquesta web vulnera un dret legítim o la legalitat vigent no dubti a contactar amb nosaltres perquè es puguin prendre les mesures apropiades:

AGRICOLA CATALANA I *SECCIÓ DE *CRÈDIT DE GODALL, *SCCL

Plaça de la Cooperativa, s/n

43516 Godall (Tarragona)

Es fa constar que aquest lloc web no està especialment dirigit a menors d’edat.

AGRICOLA DE GODALL es reserva el dret d’exercir les accions que estiguin disponibles en dret per reclamar les responsabilitats originades com a conseqüència de la vulneració de qualsevol de les disposicions d’aquest Avís legal i condicions generals d’ús per part del visitant.

Llei aplicable. Jutjats i Tribunals competents

Les condicions generals exposades en aquest document es regeixen per la legislació i jurisdicció espanyoles.